test

test

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-01-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning beschikking uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Tegen de beschikking kan, binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

 De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.