Zuid-Holland Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding

Zuid-Holland Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming - Beheer en schadebestrijding

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-06-2019
Soort bekendmaking: Overig

Ontwepbeschikking Wnb  Zuid-Holland buiten de natuurgebieden voor ger inzage legging, Zaaknummer:00533698

Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00533698, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.